Algemene Voorwaarden

1. Algemeen

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten en producten van Nikki Media – fotografie en communicatie.
 2. Bij het afnemen van producten en diensten gaat u automatisch akkoord met deze algemene voorwaarden. Heeft u bezwaar? Geef dit dan voorafgaand aan de gemaakte afspraken al aan.
 3. Deze algemene voorwaarden kunnen op ieder gewenst moment door de fotograaf worden aangepast.

2. Fotoshoots

 1. Na een fotoshoot zal er een selectie van de foto’s worden gemaakt door de fotograaf. Deze selectie wordt gemaakt naar eigen inzicht en stijl van de fotograaf. Het is niet mogelijk een beroep te doen op de foto’s die de fotograaf niet geschikt acht om te tonen.
 2. Binnen maximaal 7 werkdagen na uw reportage ontvangt u een webpagina (pixieset), waar u de foto’s kunt bekijken. Deze voorbeeld foto’s zijn uitsluitend bestemd om uw keuze te maken, deze mogen in geen geval gebruikt of gepubliceerd worden op welke wijze dan ook.
 3. Het stilstaan van een paard. Voor een succesvolle fotoshoot is het van belang dat het paard stil kan staan, train dit eventueel van tevoren. Een paard dat niet kan stilstaan, kan van invloed zijn op de kwaliteit van de foto’s.
 4. Voorbereiding paarden: zorg dat de paarden gereed zijn wanneer de fotograaf arriveert.
 5. Last, but not least: u kiest voor mij als fotograaf omdat de stijl u aanspreekt. Als fotograaf ben ik dan ook vrij mijn artistieke kennis en inzicht in de reportage toe te passen.

3. Boekingen

 1. Het boeken van een fotoshoot is mogelijk via de website, per e-mail, telefonisch of per bericht op social media.
 2. Reiskosten zijn niet bij de prijs inbegrepen en dienen worden ook berekend.
 3. Het verschuldigde bedrag voor de fotoshoot en de reiskosten dienen na de fotoshoot voldaan te worden. Er worden geen foto’s geleverd voordat de betaling is voldaan.
 4. Annuleren van een fotoshoot kan kosteloos tot maximaal 48 uur voor de fotoreportage. Annulering daarna word er een percentage van 50% in rekening gebracht.
 5. Annulering wegens weersomstandigheden: bij bewolking en zon kan de fotoshoot doorgaan. Bij regen is dit niet mogelijk en zullen we samen kijken voor een alternatieve datum of tijdstip.
 6. De fotoshoot en foto’s zijn voor u persoonlijk gemaakt, teruggave van geld is helaas niet mogelijk.

4. Betalingen | Levertijd

 1. Door het boeken van een fotoshoot of het plaatsen van een bestelling, geeft u te kennen, dat u met deze betalingsvoorwaarden akkoord gaat.
 2. De betalingstermijn van uw factuur is 10 dagen, tenzij anders overeengekomen. Indien u het verschuldigde bedrag niet of niet volledig voldaan heeft binnen de betalingstermijn, wordt het openstaande bedrag na twee herinneringen verhoogd met 5 euro administratiekosten. Is het bedrag na een 3e herinnering na factuurdatum nog niet volledig voldaan, dan is Nikki Media – fotografie en communicatie genoodzaakt u in gebreke te stellen en de vordering uit handen te geven aan een incasso bureau. Alle bijkomende kosten zijn dan voor uw rekening.
 3. De levertijd na keuze van de foto’s is maximaal 3 werkweken, in het hoogseizoen of tijdens vakantie kan deze wat langer zijn.
 4. Fotoproducten zijn fragiel. Kiest u ervoor de bestelling te laten verzenden per post? Dan is de bestelling vanaf het moment van verzending voor uw risico.

5. Cadeaubonnen

 1. Het is mogelijk cadeaubonnen te kopen van Nikki Media – fotografie en communicatie. Het minimale bedrag hiervoor is 20 euro.
 2. Deze cadeaubon kan niet retour genomen worden en ook niet ingewisseld voor geld.
 3. Een cadeaubon is 2 jaar geldig na afgifte.
 4. De cadeaubon is in te wisselen voor een fotoshoot of nabestelling.
 5. De cadeaubon kan als korting worden verrekend op het totaalbedrag.
 6. Een cadeaubon kan maar eenmaal gebruik worden voor de volledige waarde. U ontvangt geen geld of tegoed retour als uw bestelling een lagere waarde heeft dan de waarde van de cadeaubon.

6. Klachten, Aansprakelijkheid & Verantwoordelijkheid

 1. Klachten betreffende het geleverde werk dienen zo spoedig mogelijk, doch in ieder geval binnen 5 werk- dagen na levering van de foto’s schriftelijk aan de fotograaf te worden verteld. De fotograaf heeft het recht binnen redelijke termijn alsnog goed werk voor afgekeurd werk te leveren.
 2. Het is in geen geval mogelijk om geld terug te eisen. Bij ontevredenheid zal er eventueel een nieuwe afspraak worden gemaakt om alsnog het gewenste doel te bereiken. Dit is uitsluitend mogelijk als er volgens punt 6.1 binnen 5 dagen een officiële klacht is ingediend.
 3. Het is in geen geval mogelijk om (schade)claims te leggen op de fotograaf, in welke zin dan ook.
 4. U bent tijdens de fotoreportage zelf verantwoordelijk en aansprakelijk voor uzelf en uw eigendommen. Schade aan uzelf, uw eigendommen en aan anderen is in de breedste zin van het woord op geen enkele wijze te verhalen op de fotograaf.
 5. Deelname aan een fotoreportage is volledig voor uw eigen risico.

 

7. Auteursrechten & Publicaties

 1. Auteursrechten (en andere rechten die door de Nederlandse wet aan de fotograaf toegeschreven worden) van alle reportages blijven altijd in het bezit van Nikki Media – fotografie en communicatie. Indien u foto’s wilt gebruiken voor publicatie, neem dan altijd vooraf contact op.
 2. Op geleverde foto’s rusten altijd de auteursrechten van de fotograaf. U koopt een digitale foto of afdruk, niet de rechten op de foto. Indien u een foto wilt gebruiken of publiceren, moet u hiervoor altijd voorafgaande schriftelijke toestemming vragen bij de fotograaf.
 3. Iedere toestemming voor publicatie is slechts rechtsgeldig via een schriftelijke overeenkomst met de fotograaf (Licentie), deze moet u op ieder verzoek van de fotograaf kunnen tonen.
 4. Iedere toegewezen recht op publicatie is persoonsgebonden en niet overdraagbaar.
 5. Op al onze foto’s rusten auteursrechten. Het is daarom niet toegestaan deze producten te vermeerderen of te publiceren zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Nikki Media – fotografie en communicatie. Ook digitale bestanden zijn auteursrechtelijk beschermd en dus uitsluitend voor uw eigen gebruik en niet voor publicatie.
 6. Indien u tekst- of beeldmateriaal van Nikki Media – fotografie en communicatie wilt gebruiken voor publicaties van welke aard dan ook, neem dan vooraf contact op. Er zal een passende vergoeding worden besproken.
 7. Bij iedere vorm van overeengekomen publicatie dient duidelijk bij de foto vermeldt te worden: “Foto: Nikki Media – fotografie en communicatie” of “Foto: www.nikki-media.nl”. Bij het niet nakomen van deze voorwaarde komt de fotografe een extra vergoeding toe van tenminste 100% van het bedrag verschuldigd aan publicatie rechten.
 8. Bij openbaarmaking/publicatie dient de wederpartij terstond en zonder kostenberekening een bewijsexemplaar van de publicatie aan de fotografe te doen toekomen.
 9. Geen enkel gebruik van het fotografische werk op welke wijze dan ook is toegestaan, zo lang u enige uitstaande factuur van de fotograaf nog niet voldaan of anderszins nog niet geheel heeft voldaan aan enigerlei verplichting voortvloeiende uit welke overeenkomst met de fotograaf dan ook.
 10. Ieder gebruik van een fotografisch werk dat niet is overeengekomen wordt beschouwd als een inbreuk op het auteursrecht van de fotografe. Bij inbreuk komt de fotografe een vergoeding toe ter hoogte van tenminste 3 maal de door de fotografe gebruikelijk gehanteerde vergoeding voor een dergelijke vorm van gebruik met een minimum van 300 euro.

 

8. Licenties

 1. Toestemming voor gebruik van een fotografisch werk door de wederpartij wordt uitsluitend schriftelijk en voorafgaand verleend in de vorm van een licentie zoals die naar aard en omvang door de fotograaf is omschreven in de offerte en/of de opdrachtbevestiging en/of de daarop toeziende factuur.
 2. Indien betreffende de omvang van de licentie niets is bepaald, geldt dat dit nimmer meer omvat dan het recht tot eenmalig gebruik, in ongewijzigde vorm, ten behoeve van een doel, oplage en wijze zoals partijen bij het aangaan van de overeenkomst conform het begrip van de Fotograaf, hebben bedoeld.
 3. Bij gebreke aan een specifiek overeengekomen wijze van publicatie en/of omschreven doel en/of omschreven oplage worden alleen die bevoegdheden geacht te zijn gegeven, die standaard zijn opgenomen in de licentie dan wel, die uit de aard en strekking van de overeenkomst noodzakelijkerwijs voortvloeien.
 4. Indien door de fotograaf toestemming is gegeven voor elektronische of andere vormen van beeldmanipulatie kan het resultaat pas worden gebruikt na diens uitdrukkelijke schriftelijke goedkeuring.

You cannot copy content of this page